о нама

Историјат Института

Рударски институт Приједор је истраживачко-развојна институција, основана 1994. године. Институт је поред послова из области геолошког и рударског пројектовања, 2004. године добио лиценцу за обављање послова из области заштите животне средине уз комплетну израду документације и вршење теренских испитивања квалитета воде, ваздуха и земље, од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

У Рударском институту Приједор је досад урађено преко 100 стручних подлога из области заштите животне средине (студије утицаја, планови активности, докази, стратешке процјене, извјештаји о извршеном мониторингу). Поред тога, у оквиру основних дјелатности у Рударском институту је урађено око 200  различитих пројеката и студија, као што су елаборати о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви различитих минералних сировина, главни, допунски и упрошћени рударски пројекти, пројекти рекултивације, студије утицаја на животну средину, предстудије и студије о економској оправданости истраживања и експлоатације минералних сировина и сл. Сва пројектна документација је у складу са прописима из области заштите животне средине (посебно треба издвојити пројекте рекултивације деградираног земљишта и програме санитарне заштите изворишта који су директно везани за ову област).

Поред наведеног,

Рударски институт је вршио редовне годишње мониторинге емисија за А.Д. ''Топлана'' Приједор, А.Д. ''Боксит'' Милићи, "ArcelorMittal" Приједор д.о.о. у Руднику Омарска, Централној радионици у Приједору и Руднику кречњака Дреновача, ''Комуналне услуге'' А.Д. Приједор на регионалној депонији ''Стара пруга-Курево'', ''ТВЕК ЉУБИЈА'' Д.О.О. ЉУБИЈА, као и повремене услуге мониторинга животне средине у више привредних субјеката у РС.

На бројним пројектима

је од оснивања Института до данас било ангажовано више доктора наука, магистара и дипломираних инжењера различитих профила. Приликом обављања наведених послова из области заштите животне средине Рударски институт користи услуге лабораторија лиценцираних за анализе воде и земљишта (ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања Лука, Пољопривредни институт РС Бања Лука).

Ми смо тим који пружа високу сарадњу и подршку, који заједничким снагама ради на сваком пројекту како бисмо осигурали да наши клијенти добију најбоље резултате.

Наша мисија

Настојимо пружати висок ниво сарадње за наше клијенте без обзира на изазов. Циљ нам је пружити најбоље резултате сваког дана у свим нашим услугама.

Наша визија

Клијентима пружити врхунску услугу и користити пословање за инспирацију и имплементацију еколошки прихватиљивих рјешења.

ЛИЦЕНЦЕ И СЕРТИФИКАТИ

Институт поседује све неопходне лиценце и сертификате за рад у области рударства, геологије, екологије и заштите на раду.

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА

ЛИЦЕНЦА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЛИЦЕНЦА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

РЈЕШЕЊЕ МУП-А ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА УЗ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

ОПРЕМА И ЛАБОРАТОРИЈЕ

Институт располаже лабораторијом у чијем склопу су:

МИНЕРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕОМЕХАНИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ПРИПРЕМЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА

НАШ КАДАР

Рударски институт Приједор располаже са значајним бројем кадрова из различитих струка: рударство, геологија и екологија.

Према нивоу образовања више од једне трећине запослених чини високо образовани кадар, међу којима су заступљени доктори наука и магистри. У протеклом периоду водило се рачуна о подмлатку кадра што је резултирало запослењем неколико младих инжењера, који уз своје искусније колеге чине квалитетан пројектантски тим. Приликом пројектовања и одабира појединих техничких и технолошких рјешења, а знајући да се ради о необновљивим минералним сировинама, заједнички мотив нашег пројектантског тима је максимални опрез и процјена многих фактора који могу да утичу на начин експлоатације и искориштење минералних сировина како би се “домаћински” односили према ресурсима које није могуће обновити.

Запослени кадар

се константно усавршава путем различитих едукација и семинара што доказује велики број сертификата и признања.

Професионално залагање

и богато искуство пројектантског тима Института чини сараднњу са клијентима ефикасном и даје оптималне резултате.

РУКОВОДЕЋИ КАДАР

Руководећи кадар Рударског института Приједор чини тим веома искусних појединаца са богатим радним искуством у различитим привредним гранама. Заједничким дјеловањем успјешно организују пословање Института чинећи га препознатљивом институцијом у области пројектовања у рударству, геологији и екологији, која има тенденцију сталног напредовања, усавршавања у смислу запослења  нових стручних кадрова и улагања у савремену опрему.

Драгоја Лајић дипл. инж. машинства

Генерални директор

Др Ранко Цвијић дипл. инж. геологије

Технички директор

Мирјана Глигић дипл. инж. агроекономије

Рачуноводство и финансије

Наши сарадници

Постојањем више од двије деценије и радом на великом броју пројеката допринијело је да Рударски институт оствари сарадњу са многим привредним субјектима из читаве Босне и Херцеговине и региона. Учествовањем на међународним пројектима остварена је сарадња и са европским универзитетима, институтима и привредним субјектима.