огласи

Оглас за пријем у радни однос

1. Стручни сарадник за област геологије 1 /један извршилац

2. Стручни сарадник за област електротехнике 1 /један извршилац

3. Биолог или микробиолог 1 /један извршилац

Општи и посебни услови

1.Кандидат за радно мјесто под бројем 1. дипломирани инжењер геологије, треба да испуњава следеће опште услове:  

      -Завршен рударско-геолошки факултет, смјер – ГЕОЛОГИЈА (VII степен стручне спреме),

      –  Минимално 1 година радног искуства, 

      – Положен стручни испит,   

      – Добро познавање рада на рачунару MS Office, Auto CAD, кориштење одговарајућих програмских алата потребних за пројектовање,

      – Пожељно претходно искуство на изради пројеката и спремност за рад на терену.

2. Кандидат за радно мјесто под бројем 2. дипломирани инжењер електротехнике, треба  да испуњава следеће опште услове: 

       – Завршен електро-технички факултет, смјер – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (VII степен стручне спреме), 

       – 3 године радног искуства у струци,

       – Положен стручни испит у области рударства,

       – Добро познавање рада на рачунару MS Office, Auto CAD, кориштење одговарајућих програмских алата потребних за пројектовање,

       – Пожељно претходно искуство на изради пројеката и спремност за рад на терену.

3. Кандидат за радно мјесто под бројем 3. дипломирани биолог или микробиолог, треба да испуњава следеће опште услове:

       – Завршен факултет биолошких наука- смјер инжењерства биологије или микробиологије, (VII степен стручне спреме),

        – 3 године радног искуства у струци,

        – Добро познавање рада на рачунару,

        – Пожељно искуство рада у лабораторији и спремност за рад на терену.

Уз пријаву кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању посебних услова из огласа:

       – Биографију/ CV

       – Диплому о траженој стручној спреми,

       – Потврду о радном искуству,

       – Увјерење о положеном стручном испиту, љекарско увјерење, (уколико буду изабрани)

       – Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак /не старијe од 6 мјесеци/, (уколико буду изабрани).

Документи се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији.