наше услуге

Рударство

Рударски институт Приједор посједује важећу лиценцу за израду рударских пројеката издату од Министарства енергетике и рударства Републике Српске под редним бројем 4. Пројектантски тим у изради рударских пројеката сачињен је од неколико рударских инжењера из различитих области рударства, што доприноси квалитетној изради пројеката.

Током свог постојања Институт је израдио преко 120 пројеката (Главни рударски пројекти, Допунски рударски пројекти, Упрошћени рударски пројекти, Студије економске оправданости), многе ревизије пројеката, рударске надзоре и Пројекте рекултивација деградисаног земљишта. 

Геологија

Рударски институт Приједор располаже важећом лиценцом за обављање послова детаљних геолошких истраживања, израде и ревизије геолошке документације, вођења књига евиденције резервних минералних сировина и послове стручног надзора над извођењем геолошких истраживања.

Дугогодишње искуство из области геологије стечено је на истраживању различитих врста минералних сировина:

 • Врста угља
 • Металичних и неметаличних минералних сировина
 • Воде испод површине земље: питка, минерална, геотермални извори
 • И све друге минералне сировине природног поријекла

Такође значајно искуство, при извођењу детаљних геолошшких истраживања, стечено је и у области геофизике, геотехнике и хидрогеологије при пословима израде или санације: 

 • Рударских објеката
 • Земљаних брана
 • Аутопутева
 • Магистралних и регионалних путева
 • Мостова, надвожњака и петљи
 • Клизишта
earth-g772ebeffe_1280

Екологија и грађевинарство

Урађено је преко 100 стручних подлога из области заштите животне средине (студије утицаја на животну средину, планови активности, докази за издавање еколошке дозволе, стратешке процјене утицаја на животну средину, извјештаји о извршеном мониторингу) за различите привредне субјекте и разне дјелатности као што су: експлоатација минералних сировина, саобраћајна инфраструктура, субјекти који се баве управљањем отпада, производни погони, постројења за сагоријевање и друго. Сва пројектна документација је урађена у складу са прописима из области заштите животне средине.

Активности института такође обухватају:

 • Истраживања из подручја природних и техничких особина с нагласком на геолошко и рударско инжењерство;
 • Теренски, лабораторијски и кабинетски рад;
 • Разумијевање и примјењивање етичких начела, законске регулативе и норми струке
 • Владање савременим информационим и комуникацијским технологијама;
 • Разумијевање природних хазарда (потресна активност, вулканска активност, клизишта, поплаве, обални процеси), њихово предвиђање и идентифицирање, утврђивање ризика те дефинисање могућих мјера превенције и прилагођавања
 • Разумијевање неповољних утицаја на околину различитих људских активности (раст популације, коришћење земљишта, искоришћавање природних ресурса)
 • Разумијевање климатских промјена и њихових учинака на околину
 • Анализирање и планирање праћења стања медија околине (тла, воде и ваздуха)
 • Анализирање и интерпретација геолошких, геохемијских и геофизичких података везаних за околину
 • Пројектовање и вођење истраживања везаних уз израду стручних геолошких подлога, студија утицаја на животну средину, елабората из подручја заштите животне средине и стратегија везаних уз животну средину;
 • Учешће у изради докумената просторног уређења
 • Израда студија о геолошким хазардима и технолошким хазардима који утичу на тло, воду и зрак;
 • Учешће у управљању ресурсима (водама, тлима, минералним сировинама, различитим обновљивим изворима енергије)
 • Разумијевање еколошких аспеката управљања отпадом
 • Разумијевање улоге рециклирања за економију и животну средину
 • Познавање метода ремедијације тла
skw, dumper, cat-2580437.jpg

Рударско-грађевинске машине и опрема

Рударски институт Приједор преко својих иностраних партнера врши услугу набавке рударских и грађевинских машина за потребе корисника унутар Босне и Херцеговине.

Велика понуда машина и дијелова доступна је у сваком моменту. Каталог продаје је доступан на овом сајту као и услoви који се односе на начин куповине и допремања.